Praktiky u jmen

V současnosti je tato interpretace založená na Zásadách zaručování (Assurance Policy) na http://www.cacert.org/policy/AssurancePolicy.php#2.1 ke srozumitelnější specifikaci, jak zachovat jména nalezená v úředních dokladech totožnosti při uložení do uživatelských účtů CAcert.

Chceme být úmyslně trochu více na straně bezpečnosti a snad být i více omezující, než zásady samotné. Interpretace se také více zaměřuje na "západní jména". I když se někdo domnívá, že se věnuje jiným oblastem, nemusí být dobře vybaven pro zvláštní situace. Přijdete-li do takové situace, bez obav ji vysvětlete na Seznamu adresátů - vzdělávání (Education mailing list).

Poznámky netýkající se zásad:

Všeobecný standard

Dáváme přednost tomu, aby se jméno použité v účtu přesně shodovalo se jménem, jak je zapsáno v alespoň jednom vládou vydaném dokladu totožnosti.

Z několika důvodů jsou přijatelné některé výjimky z této preferované normy.

Základní, jednoduchá, přísná pravidla

 1. Zaručujeme pouze jména, která můžeme najít alespoň na jednom dokladu totožnosti.

   • Zaručujeme pouze jména, která můžeme najít alespoň na jednom dokladu totožnosti.

 2. Je přípustné redukovat informace, ale je zakázáno přidávat informace. (Údaje z dokladů totožnosti nemusí být použity všechny, tj. ne všechna daná (první, druhé,..., křestní) jména musí být použita, a jména mohou být za určitých okolností zkrácena.)

   • Je přípustné redukovat informace, ale je zakázáno přidávat informace.

 3. Vždy dokumentujte chybějící jména v CAP. (Osoba může mít více jmen, pokud se dají ověřit z úředních dokladů totožnosti.)

   • Dokumentujte chybějící jména v CAP.

 4. Záměny písmen (transliterace) jsou přípustné, a to z technických důvodů (konverze z 8-bitového kódování na 7-bitové).

   • Záměny písmen jsou přípustné.

 5. Používáme nezávislost na velké-malé abecedě.

   • Nezávislost na velké-malé abecedě.

Objasnění

Příklady

Přípustné varianty

Jméno (jména) na dokladu tot.

Jméno (jména) v účtu CAcert

Poznámky

Bärbel Renate Fröhlich

Bärbel Renate Fröhlich

přednostní varianta

Bärbel Renate Fröhlich

Renate Bärbel Fröhlich

pořadí daných jmen je libovolné

Baerbel Renate Froehlich

Transliterace

Bärbel Fröhlich

prostřední jméno je vynecháno

Renate Fröhlich

první jméno je vynecháno

Bärbel R. Fröhlich

přípustné, neboť dvě části jména jsou úplné (včetně příjmení)

Dr. Bärbel Fröhlich

Bärbel Fröhlich

jako u prostředních jmen - akademické tituly lze vynechat

Κάρολος Παπούλιας

Κάρολος Παπούλιας

přednostní varianta

Karolos Papoulias

Transliterováno podle ISO 843

Κωνσταντίνος Καραμανλής

Konstantinos Karamanlis

ISO 843, diakritická znaménka vynechána

Борис Николаевич Ельцин

Boris Eltsin

přepis podle přijatelných dokladů je toto "oficiální" překlad pasu. Poznámka: je-li na dokladu totožnosti přeložené/přepsané jméno, má tento překlad přednost před ruční transliterací pomocí ISO nebo jiných pravidel.

Anis Mohamed Youssef Ferchichi, umělecké jméno Bushido

Bushido

je-li umělecké jméno v oficiálních dokladech totožnosti, dá se použít i v účtu CAcert.

Anis Mohamed Youssef Ferchichi

"oficiální" jméno lze samozřejmě použít také

Peter de Vries

Peter de Vries

kde: 'Peter' je dané jméno a 'de Vries' je příjmení (přednostní varianta); viz též holandské použití Tussenvoegsels ("vložky jmen"); v systému CAcert neexistují seznamy, které by potřebovaly zvláštní řazení jmen; viz též a20090618.9 o tom, jak zadávat jména Tussenvoegsels do systému

Paulus de Vries

Paul de Vries

známá nizozemská varianta (viz níže). Požadavky: občan Nizozemí

Hans-Peter Fröhlich

Hans Fröhlich

To je možné, ač zastaralé, u německých občanů. Viz kapitolu "Pomlčkové pravidlo" níže.

Zakázané varianty

Jméno (jména) na dokladu tot.

Jméno (jména) v účtu CAcert

Poznámky

Bärbel Fröhlich

Bärbel Froehlich

transliterace buď všude nebo nikde

Bärbel Froehlich

Bärbel Fröhlich

transliterace musí být použita pouze jedním směrem

Bärbel Fröhlich

Bärbel Renate Fröhlich

Prostřední jméno není na dokladech totožnosti

Bärbel Fröhlich

Bärbel F.

Příjmení nesmí být zkráceno. I když jsou všechna jména daná, jako například v Indonésii, aspoň poslední dvě musí být uvedena nezkráceně (jsou-li přítomna).

Fröhlich

Je-li na dokladu uvedeno dané jméno, musí být použito aspoň jedno.

Bärbel Fröhlich

Dr. Bärbel Fröhlich

Akademické tituly, tak jako střední jména, musí být uvedeny aspoň v jednom dokladu totožnosti, aby byly zaručeny

Bärbel Renate Fröhlich

B. R. Fröhlich

Alespoň jedno dané jméno musí být uvedeno úplné.

Борис Ельцин

Boris Jelzin

není transliterováno, ale přepsáno (přeloženo foneticky)

William Gates

Bill Gates

ačkoli je to běžné domácké jméno, není přijatelné, protože není uvedeno na žádném dokladu.

Matthias Beckett

Matthew Beckett

Jména nelze překládat

Poznámka: Obsahují-li doklady totožnosti, psané jinou abecedou, také přepis(y) jména (jmen) latinkou, jak je tomu u mnoha cestovních pasů, bude přepis přijatelný, i když neodpovídá transliteračním pravidlům ISO, protože je tak zapsán v oficiálních dokladech.

Praktiky ohledně přípon

viz Wikipedia Suffix (přípona jména)

[Přípony označují upřesnění přidávaná v anglické i jiné tradici za celé jméno. V anglické tradici zde může být:

 1. akademický titul (PhD.),
 2. čestný titul (doktor honoris causa),
 3. rytířský titul - Esq.,
 4. profese (P.A. - Professional Engineer),
 5. mnišský řádový titul (O.F.M. - člen řádu františkánů),
 6. vyznamenání,
 7. generační rozlišení (Jr. = Junior)

V českém prostředí je zde častý akademický nebo čestný titul.]

Přípony jsou často problémem a vedou k arbitrážím, protože často chybějí na dokladech totožnosti. To však není poznamenáno na formuláři přihlášení :(

Bez ohledu na to, že na přihlašovacím formuláři je odkaz, většinu přípon nelze připustit, neboť nejsou uvedeny na žádném dokladu totožnosti. Proto máme jednoduché pravidlo: nepřidávat přípony kromě těch, které jsou uvedeny aspoň na jednom dokladu totožnosti.

Najdete-li příponu v on-line účtu, požádejte zaručovaného, aby opravil své jméno na účtu, nebo když už obdržel body zaručení, požádejte ho o založení sporu.

Uvolněná pravidla

Uvolněná pravidla sledují obecnou strategii, jak je definována v: Praktiky kontroly totožnosti - požadavky CCA/AP

Procedura "shora dolů" ke zpracování Přísných a Uvolněných pravidel

Uvolněná pravidla: Rozšířená úloha zaručovatele

Všechny případy končící Neprošlo musí být předány arbitráži nebo týmu zaručování k prohlédnutí. Podle jednoduchého pravidla: dokumentujte všechna jména, která jste četl na dokladu totožnosti a všechna jména všech dokladů totožnosti, která tam jsou (použijte k tomu například zadní stranu formuláře CAP).

Pomlčkové pravidlo

Pro účely kontroly jména podle Zásad ohledně jmen (PoN) je pomlčka mezi danými jmény chápána jako VOLITELNÁ (nepovinná).

Důvody jsou podrobně uvedeny v Precedentním případu arbitráže a20100302.1.


Protože německý zvyk a praxe, na rozdíl od jiných zemí, považuje pomlčku (spojovník) za základní znak, který spojuje dvě daná jména do jednoho, měli by němečtí členové používat jména ve svých účtech odpovídajícím způsobem.

Ale protože aručovatelé nemohou ověřit každý aspekt zvykových jmen, je považováno za přijatelné vypustit pomlčku [nahradit ji mezerou] a považovat dvě spojená jména za dvě různá jména, pokud na tom člen trvá.

Proto jsou přípustné varianty tyto:

Poznámka: CAcert nemůže a nebude vynucovat všechny aspekty národních práv a zvyků.


Dále nařizuji přidat tento příklad do Praktik u jmen jako výchozí pravidlo, aby se stalo použití spojovníků v daných jménech nepovinným:

Princip týkající se Prohlášení zaručovatele (Assurance Statement):

Pak jsou přípustné varianty:

Jméno (jména) na dokladu tot.

Jméno (jména) v účtu CAcert

Poznámky

Hans-Peter Meier

Hans-Peter Meier

Přednostní varianta!

Hans Peter Meier

Volitelná (přípustná) varianta

Hans Meier

Volitelná (přípustná) varianta

Peter Meier

Volitelná (přípustná) varianta

Peter Hans Meier

Volitelná (přípustná) varianta

Poznámka: CAcert nemůže a nebude vynucovat všechny aspekty národních práv a zvyků.

Varianty v různých zemích

Poznamenejme, že arbitrážní precedens ustavený v a20120115.2 dovoluje pro většinu variant zemí (možná pro všechny) vypsaných níže - avšak tento seznam je zachován, neboť obsahuje užitečný referenční materiál pro osoby z jiných než jmenovaných zemí.

Na základě obecnějšího případu řešeného Důstojníkem zaručování (Assurance Officer) zavedením "Uvolněných pravidel" zaručování, jsem také nařídil, aby jakýkoli zaručovatel mohl právoplatně zaručit osobu, když jméno v účtu zaručovaného není přesně zaznamenáno podle jeho dokladů totožnosti poskytnutých za těchto podmínek:

 1. zaručovatel dokumentuje přesně ta jména, která vidí v dokladech totožnosti zaručovaného,
 2. zaručovatel je přesvědčen, že jméno v účtu, jméno zaručovaného a dokumentace, všechny označují téhož jednotlivce a že jméno v účtu obstojí vzhledem ke jménu zaručovaného (Jsou-li jména značně rozdílná a zvláště je-li jméno v účtu jménem známé osobnosti, měl by v zaručovatelově hlavě spustit poplach!),

 3. že rizika/závazky/povinnosti jsou zaručovanému objasněny a on je chápe,
 4. zaručovatel je uspokojen, že zaručovaný přijímá Dohodu komunity CAcert (CCA) a souhlasí s ní,
 5. zaručovatel je přesvědčen, že zaručovaný může být doveden k arbitráži, je-li toho třeba.

Nejsou-li tyto podmínky splněny, zbývá ještě nouzová možnost - založení sporu pro arbitráž.

Podle AP 2.2. Vícenásobná jména a varianty (Multiple Names and variations), ustanovil jsem tento případ jako precedent pro "varianty v různých zemích" pro zaručovatele

vzhledem k AP 2.2. Vícenásobná jména a varianty.

Sekce Známé varianty určitých zemí může zaručovatelům poradit, jak mohou pracovat s jmény podle popisů v každé jednotlivé části.

Známé varianty určitých zemí:

Diskuse

CPS (Přehled postupu certifikace) / CN (Obecné jméno/obecný název - v certifikátu)

[Certification Practise Statement / Common Name] Tato diskuse je o zaručování: párování jmen z dokladů totožnosti a jmen uložených v účtu CAcert. Není však o tom, nebo je méně o tom, jaké jméno (pokud vůbec nějaké) dát do údaje CN, který je v certifikátech.

Budeme potřebovat mít v CPS nějaké odkazující pravidlo, které určí, jak budou jména používána. Asi takto:

Jen návrh.

Irské místní varianty

Anglické zkrácené tvary jmen

Týká se UK, US, AU, NZ, CA a možná i jiných zemí
Existuje celá řada všeobecně užívaných a standardních "krátkých tvarů" anglických daných (rodných) jmen. Příklady: "Bill" za "William" a "Dick" za "Richard". (Viz anglická rodná jména a http://www2.elc.polyu.edu.hk/CILL/namesmatching.htm.) Lidé tato jména často používají raději než odpovídající formální jména (například "Bill Gates"). Alespoň jeden příklad nyní očekává arbitráž a jedna minulá arbitráž nařídila, aby krátké tvary jmen byly přípustné podle AP 2.2 a20090618.2

Věřím, že má cenu přidat (rozšiřitelný) seznam jmen a příslušejících krátkých tvarů, které jsou přípustné podle Uvolněných pravidel pro účely spárování jmen. V současnosti příklad "Bill Gates" za "William Gates" není přípustný podle "přísných" pravidel, ale není jasné, zda by byl (nebo měl být!) přípustný podle "uvolněných" pravidel x1)- já osobně věřím, že by měl být přípustný (zvláště pro osoby, jejichž mateřštinou není angličtina); objasnění by pomohlo! Alex Robertson

Výhody a nevýhody

Z původní diskuse o Uvolněných a Přísných pravidlech:

Další četba

Transliterace

Seznam konvencí pro osobní jména a Rodinné jméno pro určitý podklad pro osobní jména.

Arbitrážní případ a20090618.12: Příklad přípustných variant podle země.


PracticeOnNames/CZ (last edited 2016-11-23 22:17:39 by AlesKastner)