Uživatel TTP


Jak funguje program zaručování pomocí důvěryhodné třetí strany (TTP)

Zaručování pomocí důvěryhodné třetí strany (TTP) je program CAcert pro budování sítě zaručování v oblastech, kde nelze najít zaručovatele CAcert do rozumné vzdálenosti a pro získání více členů v takových oblastech.

Než použijete zaručování s TTP, měli byste se vždy pokusit najít nejbližšího zaručovatele CAcert. Můžete využít služební nebo soukromou cestu (dovolenou) s možností dát se zaručit v jejím cíli. Případně může zaručovatel cestovat do Vaší oblasti.

Protože CAcert je založen na webu důvěry (Web of Trust, WoT), je třeba založit tuto důvěru na osobní schůzce (tváří v tvář), obvykle s jiným členem CAcert. Není-li žádný člen CAcert dostupný, pak může jednu část osobní schůzky provést důvěryhodná třetí strana (Trusted Third Party, TTP), která oficiálně působí ve Vaší oblasti.

Základní postup

Chcete-li se dát zaručit, stáváte se uživatelem důvěryhodné třetí strany (TTP) [první strana jste Vy, druhá strana je CAcert; důvěryhodná třetí strana (TTP) je například státní notář]. Napřed se musíte seznámit s CAcert a také s postupem používaným u TTP.

Pak musíte vyplnit první část formuláře TTP-CAP (Trusted Third Party CAcert Assurance Program), ale v této fázi ho ještě nepodepisujete.

S tímto formulářem TTP-CAP s sebou se setkáte s TTP. TTP ověří Vaši totožnost podle alespoň jednoho vládou vydaného dokladu totožnosti s fotografií. Tato kontrola bude zapsána do formuláře TTP-CAP. Pak musíte v přítomnosti TTP podepsat několik prohlášení na formuláři TTP-CAP, abyste potvrdili, že víte o hlavních vlastnostech CAcert. TTP potvrdí, že byl svědkem Vašeho podpisu na formulář TTP-CAP. Formulář TTP-CAP je nyní klasickou poštou odeslán CAcert.

Po doručení převezme formulář TTP-CAP správce TTP a zkontroluje, zda jsou splněny všechny požadavky pro další kroky, zvláště zda je TTP plně oprávněn působit ve Vaší oblasti. Když kontrola projde, pak správce TTP zanese zaručení do systému a přidělí Vám až 35 bodů zaručení.

Chcete-li získávat personalizované certifikáty, potřebujete být alespoň dvakrát zaručeni různými osobami. Použijete-li zaručování pomocí TTP, potřebujete jít ke dvěma různým důvěryhodným třetím stranám (TTP).

Hlavním cílem programu zaručování pomocí TTP není pouze dát lidem možnost nechat si vydat personalizované certifikáty, ale také získat nové zaručovatele. Proto existuje další stupeň, TTP-Topup.

Normální způsob, jak se stát zaručovatelem CAcert vyžaduje, abyste získal(a) alespoň 3 zaručení osobní schůzkou a úspěšně složil(a) zkoušku Výzva zaručovatele CAcert. Kandidát zaručovatele sleduje při normálním zaručení jeho průběh. To však není splněno při zaručeních pomocí TTP. Zde nastupuje TTP-Topup: správce TTP působí jako lektor procesu, kterým se uživatel TTP stane zaručovatelem.

Správce TTP trénuje uživatele TTP v jedné či více on-line lekcích, jak vést proces zaručení (vzdělávání v zaručování). Správce TTP doporučí uživateli TTP podstoupit zkoušku CATS.

Pokud uživatel projde, pak tento třetí správce TTP prohlédne dvě předchozí zaručení TTP a shromáždí další důkazy od komunitní části procesu zaručení v on-line lekcích s uživatelem TTP a přidělí mu až 35 bodů TOPUP, které kvalifikují uživatele TTP stát se zaručovatelem.

Celý proces, při němž se uživatel TTP stane zaručovatelem CAcert:

Celého procesu se musí účastnit dva různí TTP a také tři různí správci TTP.

Můžete tento program použít?

Když si ověříte, že program TTP je ve Vaší zemi dostupný a že poblíž Vás není žádný zaručovatel, nebo Vám žádný blízký neodpoví, pak Vám nezbývá než použít program TTP.

Přípravné kroky

Jste-li obeznámen(a) s Dohodou komunity CAcert (CCA) a můžete-li potvrdit čtyři prohlášení v "Ke zvážení", pak dokážete rozhodnout, zda je program TTP pro Vás vhodný. V pochybnostech se prosím obraťte se svými dotazy buď do našeho seznamu adresátů support@lists.cacert.org, nebo je položte na IRC #cacert. Použijete-li IRC, uvědomte si, že většina uživatelů žije v Evropě a proto mohou nastat potíže kvůli různým časovým zónám.

Žijete v zemi, kde lze použít program zaručování pomocí TTP?

Podívejte se do seznamu schválených TTP, zda ve Vaší zemi existuje možnost použít program TTP.

Není-li Vaše země v seznamu, nahlédněte do oddílu častých dotazů (Q&A) tohoto článku.

Kontrolní seznam procesu TTP

  1. Seznamte se s CAcert a přečtěte si Dohodu komunity CAcert (CCA): http://www.cacert.org/policy/CAcertCommunityAgreement.php

  2. Vytvořte si u CAcert účet.
  3. Napište e-mail na support@cacert.org a požádejte o zaslání formuláře TTP-CAP.

  4. Vyhledejte TTP a naplánujte si s ním schůzku.
  5. Vytiskněte si formulář TTP-CAP a Dohodu komunity CAcert (CCA).
  6. Jděte na schůzku s TTP.
  7. TTP pošle zcela vyplněný formulář TTP-CAP v obálce připravené uživatelem TTP (Vámi) správci TTP.

Co musíte uvážit, než kontaktujete TTP

Jste seznámen(a) s Dohodou komunity CAcert (CCA)?

Četli jste a rozumíte části "Vaše rizika, odpovědnost a závazky" (Risks, Liability, Obligations - R/L/O) uvedené v Dohodě (CCA) 2.1/2.2/2.3?

Četli jste a rozumíte části o vnitřní arbitráži uvedené v Dohodě (CCA) 3.2?

Během schůzky s TTP musíte potvrdit tato svá prohlášení:

Máte-li k tomu nějaké otázky, zeptejte se dříve, než navštívíte TTP, protože TTP pravděpodobně nebude schopen Vám na ně odpovědět. Není totiž patrně seznámen s CAcert. Jeho povinností je pouze potvrdit komunitě CAcert Vaši totožnost a Vaše prohlášení. Prosím adresujte své otázky našemu seznamu adresátů support@lists.cacert.org, nebo je vložte do IRC #cacert. Použijete-li IRC, uvědomte si, že většina uživatelů žije v Evropě a proto mohou nastat potíže kvůli různým časovým zónám.

Dotazy a odpovědi

Kde najdu formuláře CAP?

Musím kontaktovat správce TTP?

Co když mi ještě není 18 let?

Co mám dělat, není-li žádná TTP dostupná?

Co se provádí s mými údaji?

Co je to program TTP TOPUP?

Jak se přihlásím k účasti na procesu TTP TOPUP?


Rozpracováno (Work In Progress, WIP)

Seznam schválených TTP

Další dotazy, které je třeba zodpovědět na této stránce


TTP/TTPuser/CZ (last edited 2020-01-16 21:20:26 by AlesKastner)